Hluboký stabilizační systém= HSS

prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph. Dr.
 

HSS páteře představuje složitý systém svalových souher, který zajišťuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů a doprovází tak každý cílený pohyb horních a dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické a je zcela nezbytné pro ochranu páteře.  Na stabilizaci se nikdy nepodílí pouze jeden sval, ale v důsledku svalového propojení celé svalové řetězce.

Dle prof. Koláře dělíme HSS páteře na úsek - krční, horní hrudní, dolní hrudní páteř a bederní páteř.  Jednotlivé úseky spolu navzájem korelují. Při vzniku prosté bolesti zad nedošlo k ničemu menšímu, než k nestabilitě (poruše neutra)  mezi úseky nebo v úseku samotném. Chronické bolesti zad jsou často spojeny s poruchou funkce. Při vyšetření bývá častěji než omezení hybnosti bederní páteře přítomna bolest při provádění pohybu. Ke zmírnění bolesti při vykonávání pohybu často dochází při současté aktivaci HSS. Dalším společným znakem je vznik náhradního pohybu - patologického pohybu. To s sebou přináší zřetězení poruch, vznik další bolesti a dalšího náhradního pohybu. Začarovaný kruh.

Instability je možné rozdělit podle druhu pohybu vyvolávající bolest :

  • Flekční - bolest je vyvolána při mírném předklonu spojeného s rotací
  • Extenční - bolest ja vyvolána při mírném záklonu nebo se zaklonit vůbec nelze.
  • Laterální - bolest je spojována obvykle s jednostranným úklonem či rotací v mírném předklonu

Vícesměrová - je nejzávažnější, vzniká často jako následek traumatu páteře. Potíže vyvolává pohyb do více směrů a je spojen s ostrou vystřelující bolestí. Pacient těžko hledá úlevovou, neutrální polohu.

Důležité při terapii je spojení klíčových svalů a jejich zapojení do správné funkce. Jsou to - bránice, hlavní dýchací sval; muskulus transversus abdominis; svaly pánevního dna; šikmé břišní svaly a hluboké zádové svaly.

Toto cvičení je doporučováno:

  • jako základní aktivní forma autoterapie u veškerých chronických  bolestivých stavů páteře
  • stavy po poranění páteře
  • pooperační stavy páteře
  • při nesprávné funkci svalů pánevního dna a potíže s tím související